DERATIZÁCIA - 
je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím
    a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy
    a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú
    úrovne dosahovaných ekonomických strát.
    Pod pojmom deratizácia teda rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie
   
zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu
   
a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.
     
     
     
     
     
     
     
     
    POTKAN HNEDÝ (Rattus norvegicus)
    POTKAN TMAVÝ - KRYSA (Rattus rattus)
    MYŠ DOMOVÁ (Mus musculus)
     
     
     
     
     
O firme | Škodcovia | Dezinfekcia | Dezinsekcia | Deratizácia | Kontakt
Copiright @ 2006 Create by George